Χορήγηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ


Άρθρο 1
Σκοπός του ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ κατά το άρθρο 32 της Διαθήκης του Μαρίνου Κοργιαλένιου, είναι η μεταπτυχιακή επιμόρφωση στις θετικές επιστήμες και τις εφαρμογές τους , ικανών Ελλήνων στην καταγωγή επιστημόνων, για την πρόοδο της Βιομηχανίας, της Γεωργίας και της Τεχνολογίας στην Ελλάδα.


Άρθρο 2
Η εκλογή των υποτρόφων γίνεται από την Επιτροπή των Ελλήνων Εκτελεστών της Διαθήκης του Κοργιαλένιου, μεταξύ των αριστευσάντων αποφοίτων Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον κλάδο για την μετεκπαίδευση στον οποίο θα αποσταλεί ο υπότροφος στο εξωτερικό.


Άρθρο 3

Η πρόσκληση των υποψηφίων για την απονομή του Κοργιαλενείου Άθλου γίνεται με προκήρυξη, δημοσιευόμενη στον ημερήσιο τύπο. Με αυτή, καλούνται αυτοί που έχουν τα προσόντα του προηγούμενου άρθρου 2, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της προκήρυξης, να υποβάλουν τα κατά την κρίση της Επιτροπής αναγκαία δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων είναι: α) το πτυχίο β) αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου γ)βιογραφικό σημείωμα δ)τυχόν επιστημονικές εργασίες, σχετιζόμενες με τον κλάδο για τον οποίο χορηγείται η υποτροφία ή πιστοποιητικό που να εμφανίζει την τυχόν στην πράξη απασχόλησή του στον κλάδο αυτό.
Η υποτροφία απονέμεται σε επιστήμονες ηλικίας μέχρι 30 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν καλά την ξένη γλώσσα στην οποία θα γίνει η μετεκπαίδευσή τους στο εξωτερικό, υποβαλλόμενοι σε σχετική εξέταση από την Επιτροπή.


Άρθρο 4
Την απονομή του Κοργιαλενείου Άθλου αποφασίζει η Επιτροπή των Ελλήνων Εκτελεστών της Διαθήκης Κοργιαλενίου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη ενός ή δύο ειδικών επιστημόνων του κλάδου που ορίζεται στην προκήρυξη της υποτροφίας και μετά από προηγούμενη συνέντευξη του υποψηφίου υποτρόφου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Επιτροπής, που λαμβάνεται με ελεύθερη κρίση της.


Άρθρο 5
Η υποτροφία χορηγείται για ένα χρόνο με δυνατότητα να παραταθεί σε περίπτωση πολύ καλής επίδοσης.
Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις βιοτικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας μετεκπαίδευσης, όπως και τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας.
Εκτός από το ποσό της υποτροφίας καταβάλλονται και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και της επιστροφής του.


Άρθρο 6
Ο υπότροφος που έχει επιλεχθεί υποβάλλει αναλυτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών του, οποιαδήποτε δε μεταβολή του προγράμματος αυτού ή η μεταγραφή σε άλλη σχολή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας πρέπει να έχουν την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής των Ελλήνων Εκτελεστών. Στον υπότροφο που έχει επιλεγεί χορηγείται εύλογη προθεσμία για την έναρξη χρησιμοποίησης της υποτροφίας, εντός δε της προθεσμίας αυτής πρέπει αυτός να προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις για την εγγραφή του στην Ανώτατη Σχολή του Εξωτερικού ως μεταπτυχιακού φοιτητή.


Άρθρο 7
Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να στέλνει στην Επιτροπή των Ελλήνων Εκτελεστών, κάθε εξάμηνο και εκτάκτως, όσες φορές του ζητηθεί από αυτή, πιστοποιητικά της σχολής  που φοιτά,  τα οποία μαρτυρούν την επιμέλεια και την πρόοδο στις σπουδές του. Σε περίπτωση που δεν αποστέλλονται τέτοια πιστοποιητικά ή αυτά που αποστέλλονται δε θεωρούνται επαρκή και ικανοποιητικά, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Επιτροπής των Εκτελεστών, η υποτροφία διακόπτεται.


Άρθρο 8
Οι υπότροφοι του Κοργιαλενείου Άθλου υποχρεούνται μετά τη λήξη της υποτροφίας τους να επανέλθουν στην Ελλάδα και να ασχοληθούν, τουλάχιστον για μία τριετία, με έργο προς τη σπουδή του οποίου απεστάλησαν.


Άρθρο 9
Μετά την εκλογή του υποτρόφου, υπογράφεται με αυτόν σύμβαση με την οποία αυτός υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα μα τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις της επιτροπής, έχοντας την υποχρέωση διαφορετικά, σε περίπτωση παραβίασης αυτών με δική του υπαιτιότητα, να επιστρέψει στην Επιτροπή τα χρήματα που έλαβε από αυτή με τους νόμιμους τόκους του.